Tuesday, February 22, 2011

Lamp Transmission!


2011 Feb 21-Lamp transmission -Plum Village


In our tradition the Great Ordination Ceremonies
begin after the annual winter retreat.
This year is particularly auspicious for those of us in the Northeast because Four long-time OI members and Sangha builders have been invited to receive Lamp at Plum Village for ordination as teachers. This includes Green Island Sangha's Jeanne Marie Anselmo.


Thay offering Incense with the High venerables

Elder nuns paying respect to the Buddha and the ancestors

Chân Tuệ Quán
True insight looking
Marjorie Markus

Quản đại trí tuệ quán
Hạnh nguyện Quan Âm xưa
Hiểu thương là sự nghiệp
Thành tựu pháp chân thừa.
Chân Bản Thiện
true Goodness
David Flint
Đường về thấy lại bản nguyên
Bàn tay thiện hữu trợ duyên vững bền
Tăng thân tìm lối đi lên
Nguyện xưa ân trả nghĩa đền đẹp sao

Chân An Sơn
True mountain of peace
(Dennis Bohn

Năm tháng an cư trên đất Tịnh
Ngắm nhìn sơn thủy cảnh thần tiên
Nắng xuân về lại trên quê cũ
Hạt giống đầy gieo thửa phước điền.

Months and years residing in the Pure Land
Observing and enjoying the heavenly scenery of Mountains and rivers
The Spring sunshine has come back to the old path
The Seeds has been fully sown all over the fertile land

Chân Bảo Thủ
Jeanne Marie Anselmo

Tam Bảo nương về mỗi bước chân
An ban thủ hộ cả thân tâm
Chùa xưa trên đỉnh non mây trắng
Trăng sáng hiên ngoài hiện pháp thân.

8 new Dharma teachers: Sr Thang Nghiem, Marjorie Marcus,Phap Tap,David Flint, Dennis Bohn,GlenSchneider, Br Phap Vu, Jeanne Anselmo

Thank you to Brother Phap Khong for positing these photos and information on his Facebook page

No comments:

Post a Comment